Informace veřejnosti o protikorupčních opatřeních přijatých Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje

Korupce = zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky nebo státní úředníky), jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. (Transparency International)

 

Mezi hlavní protikorupční opatření, která Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové v souvislosti s příslušnými usneseními vlády České republiky od roku 2006 přijala, patří zejména:

 

o   zapracování protikorupčních ustanovení do stávajících vnitřních předpisů vč. schválení vnitřních předpisů týkající se korupčního jednání,

o   zavedení Etického kodexu zaměstnanců Krajské hygienické stanice vč. jeho uvedení na této internetové stránce,

o   aktualizace struktury informací poskytovaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím,

o   přijetí Interního protikorupčního auditu

 

Významným přijatým opatřením je stanovena možnost občanů obracet se na odpovědného zaměstnance pověřeného pro přijímání a vyřizování podnětů ohledně korupčního nebo podvodného jednání pracovníků Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Tímto pověřeným pracovníkem je Mgr. Iva Minaříková, pracoviště Hradec Králové, 4. poschodí, číslo dveří 522, e-mail: iva.minarikova@khshk.cz, telefon 495 058 522.

Setkali-li jste se s korupčním nebo podvodným jednání ze strany pracovníků Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje nebo máte-li na takovéto jednání důvodné podezření, oznamte, prosím, tuto skutečnost výše uvedené odpovědné osobě.

 

Seznam poradců a poradních orgánů
Bod 2.2.4 Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013 – 2014 schválené usnesením vlády č. 39 ze dne 16.1.2013

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové neměla ve smyslu výše uvedeného bodu v roce 2018 zřízeny poradní orgány a pracovní týmy, ani nevyužila žádných služeb poradců, konzultantů, analytiků, služeb poradenských a ostatních externích společností, ani služeb advokátů a advokátních kanceláří.

 

Protikorupční strategie MZČR pro přímo řízené organizace ZDE