Letní dětské rekreace - stav k 31. 8. 2020, závěrečná zpráva


Letní dětské rekreace - stav k 31. 8. 2020

Na území Královéhradeckého kraje bylo k 31. 8. 2020 nahlášeno konání 232 zotavovacích akcí (297 běhů) s celkovou účastí 17 436 dětí a 55 tzv. jiných podobných akcí (70 běhů) s účastí 1625 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost).

I přes probíhající pandemii COVID-19 nedošlo v letošním roce v Královéhradeckém kraji ke snížení počtu nahlášených zotavovacích akcí. Naopak s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele jiných podobných akcí pro děti (na které se ohlašovací povinnost uložená zákonem o ochraně veřejného zdraví běžně nevztahuje), došlo k navýšení počtu ohlášených akcí tohoto typu.

K 31. 8. 2020 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 136 kontrol, z toho 126 na zotavovacích akcích, 3 na jiné podobné akci a 7 kontrol bylo zaměřeno na samostatné stravovací zařízení využívané pro stravování účastníků tábora.

Ve srovnání s předcházejícími sezónami byl proveden srovnatelný počet kontrol, zjištěno však bylo více hygienických závad, i když především drobného charakteru. Většina pořadatelů přistupovala k zajištění požadovaných hygienických podmínek zodpovědně, reagovala na současnou epidemiologickou situaci a dodržovala zásady uvedené v doporučení MZ pro provozovatele letní dětské rekreace v souvislosti s onemocněním COVID-19. Provozovateli byla vždy přijata opatření související se současnou epidemiologickou situací, zaměřená prioritně na provedení vstupního zdravotního filtru, zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce, osobní a provozní hygienu.

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly zjištěny nedostatky v šesti případech v oblasti ubytování, ve čtyřech v oblasti stravování, ve dvou případech ve zdravotním zabezpečení akce, v nesplnění ohlašovací povinnosti, ve zdravotní dokumentaci dětí a fyzických osob a v jednom případě v zásobování pitnou vodou. Při čtyřech kontrolách samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve skladování, křížení činností, osobní a provozní hygieně, uchovávání potravinářského a jiného odpadu.
Zjištěné nedostatky v oblasti stravování dětí na zotavovacích akcích, stravování v rámci stravovací služby a za neohlášení zotavovací akce byly v pěti případech řešeny sankcí na místě v celkové výši 5 000 Kč. Šest přestupků bylo řešeno vzhledem ke svému charakteru a součinnosti provozovatele domluvou. Ostatní přestupky budou řešeny v rámci správního řízení. Pokud jde o nedostatek v oblasti zásobování pitnou vodou, byl provozovateli zotavovací akce předán zákaz používání pitné vody.

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků tábora, příznaky během krátké doby odeznívaly.
Provedena byla 1 evakuace tábora v důsledku bleskové povodně.
Na třech zotavovacích akcích byl zjištěn kontakt osoby s potvrzenou diagnózou COVID-19. U všech osob přítomných na těchto zotavovacích akcích byl v místě jejího konání indikován odběr PCR s vyšetřením na SARS-CoV-2. Ve všech případech byla veškerá vyšetření negativní. Rodiče byli o situaci informováni a táborům bylo umožněno pokračovat, musel však být nastaven karanténní režim. Po ukončení táborů v řádném termínu dokončili jejich účastníci karanténu již individuálně.