INFORMACE PRO PROVOZOVATELE ZOTAVOVACÍCH AKCÍ PRO DĚTI

 

Výskyt infekčních onemocnění na zotavovací akci, jiné podobné akci nebo na škole v přírodě

V případě zvýšeného výskytu infekčního onemocnění, při podezření na výskyt COVID-19 event. při vzniku jakýchkoliv pochybností v průběhu dětské rekreace neprodleně kontaktujte příslušné protiepidemické oddělení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje - kontakty ZDE.

K účelu souhrnného hlášení slouží následující tabulka "Hlášení výskytu infekčního onemocnění u účastníků dětské rekreace v Královéhradeckém kraji".

Včasnou informovaností epidemiologů přispějete k rychlému řešení a zvládnutí problematické epidemiologické situace.

 

Legislativa

Povinnosti osoby pořádající zotavovací akci a jinou podobnou akci pro děti, a školy vysílající děti na školu v přírodě jsou stanoveny:
1. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění

 

Zotavovací akce

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.
Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti (zákon č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí) a to i v případě, že se ho účastní mladiství.

 

Škola v přírodě

Škola v přírodě zajišťuje zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin dětí mateřských škol a žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání. Počet dětí či doba trvání pobytu není stanovena. Škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, musí zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a zásobování akce pitnou vodou.


Jiné podobné akce pro děti

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším než 30, nebo po dobu kratší než 5 dnů, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení, zásobování akce pitnou vodou, účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené ustanovením § 10 zákona a dodržování hygienicko-protiepidemických opatření stanovených pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020.


Povinnosti pořádající osoby a školy vysílající děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů

Mezi povinnosti patří mimo jiné zajištění základní péče o zdraví všech účastníků, přijmout na akci pouze dítě, které splňuje ustanovení § 9 zákona, zajištění účasti pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené v § 10 zákona, ohlášení konání zotavovací akce místně příslušnému OOVZ, dodržovat podmínky stanovené vyhláškou č. 106/2001 Sb. a hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020.

Ohlašovací povinnost (formulář)

Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů je povinna 1 měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (územní pracoviště KHS v místě konání akce):

V případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2 zákona, musí být součástí oznamovací povinnosti i protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Protokol nesmí být starší 3 měsíců.

 

Podmínky účasti dětí na zotavovacích akcích a školách v přírodě na dobu delší než 5 dnů

Na zotavovací akci/školu v přírodě lze přijmout pouze dítě, které:
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ni. V případě zotavovací akce bude v posudku dále uvedeno, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek o zdravotní způsobilosti má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se doporučuje požadovat doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce.
b) nejeví známky akutního onemocnění (např. horečka, průjem)
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. Skutečnosti uvedené v odstavci b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení (tzv. bezinfekčnost) zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil. Potvrzení nesmí být starší než jeden den.

 

Podmínky účasti fyzických osob na zotavovací akci a při škole v přírodě

Fyzické osoby vykonávající na zotavovací akci dozor nebo zdravotník, musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. Tato povinnost se nevztahuje na profesionální pedagogické a zdravotnické pracovníky. Všechny osoby přítomné na akci musí mít výše uvedené potvrzení o bezinfekčnosti. Toto písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den (rozhodné datum je den příjezdu na akci).

 

Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat podmínky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných, tj.:

 

Zdravotník na zotavovací akci a škole v přírodě na dobu delší než 5 dnů

Pořádající osoba je povinna zajistit základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání akce, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem a prováděcím právním předpisem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 zákona, a to způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem).

 

Fyzická osoba způsobilá vykonávat zdravotníka je osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

 

Povinnosti zdravotníka

 

Stravování

Ve stavbách, nebo vyčleněných prostorách, v nichž se stravování zajišťuje jen po dobu konání zotavovacích akcí, musí být zajištěny hygienické požadavky upravené v § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb, které poskytují stravování v průběhu zotavovací akce (např. restaurace, školní jídelny apod.), jsou dány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

Související legislativa

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění
Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění