Plastové kuchyňské náčiní a nádobí - hodnocení zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti


Plastové kuchyňské náčiní a nádobí


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje  - oddělení hygieny předmětů běžného užívání se v rámci regionálního úkolu pro rok 2011 věnovala odběrům vzorků a hodnocení zdravotní nezávadnosti  a bezpečnosti plastového kuchyňského náčiní a nádobí, zejména se zaměřením na materiál melamin, příp. další typy plastů.


Zaměření státního zdravotního dozoru

Do dozorové kompetence Krajské hygienické stanice spadá kontrola materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami a pokrmy. Při výkonu státního zdravotního dozoru nad tímto artiklem je pozornost přednostně věnována zdravotní nezávadnosti ve vztahu k materiálovému složení, a to zejména po chemické stránce, a celkovému hodnocení zdravotní bezpečnosti pro cílovou skupinu spotřebitelů.


Cíle regionálního úkolu

Cílem tohoto regionálního úkolu bylo získat široce vypovídající údaje o sortimentu a kvalitě plastového kuchyňského nádobí a náčiní nabízeného v běžné tržní síti, proto byl úkol zaměřen poměrně rozsáhle. Zahrnoval široké spektrum běžně používaných a běžně prodávaných druhů plastových kuchyňských potřeb, jako jsou například mísy a misky z různých druhů plastů, zesílená pozornost byla věnována plastovým potřebám používaným především dětmi, jako jsou lahve na pití a svačinové boxy, které používají téměř všichni školáci, a melaminové sady pro děti, které jsou oblíbené pro svoji pestrou barevnost a nerozbitnost. Vzorky byly odebírány v nejrůznějších typech obchodů, od asijských tržnic, přes maloobchodní prodejní síť až po oblíbené prodejní velkosklady.

Celkem bylo Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje odebráno a  testováno 14 vzorků různých druhů plastového kuchyňského náčiní a nádobí. 

Odebírané vzorky a laboratorní analýzy

Typově byly odebírány vzorky jako mísy a misky salátové, mísy na přípravu těsta, plastové hrníčky, a jak již bylo zmíněno, zesílená pozornost byla věnována výrobkům určeným pro děti, zejména lahvím na pití, svačinovým boxům a barevným melaminovým sadám (talířek + hrníček + mistička), které jsou velmi často používány k servírování stravy pro velmi malé děti.  Byly odebírány a zkoušeny předměty jak české výroby, tak v nemalé míře i výroby zahraniční, zejm. původem v asijských zemích.


Ilustrační foto


melaminová sada s motivem Jů a Heleláhev na pití Meio Meiosvačinový box a kelímek


Laboratorními analýzami byla prokazována nepřítomnost zdraví škodlivých chemických látek, které se mohou za určitých podmínek z plastových materiálů uvolňovat. Jednalo se o:

a) stanovení celkové migrace - hodnota celkové migrace vyjadřuje celkové množství složek plastu, které se uvolní z výrobku v průběhu vyluhovací zkoušky, vztažené na jednotku plochy. Tento údaj je posuzován vždy ve spojení s ostatními naměřenými hodnotami.
b) stanovení formaldehydu, který je obvyklou rizikovou látkou v materiálu melamin, jedná se o látku dráždivou a zdraví škodlivou
c) stanovení primárních aromatických aminů
d) sensorickou analýzu, která slouží k posouzení, zda výrobek neovlivňuje negativně smyslové vlastnosti potraviny, pokrmu či nápoje


Hodnocení výsledků

U žádného z vyšetřovaných vzorků plastového kuchyňského náčiní a nádobí nebyly zjištěny hodnoty chemických látek, které by mohly ohrozit zdraví cílové skupiny spotřebitelů, testované výrobky tedy vyhovovaly požadavkům na bezpečnost a zdravotní nezávadnost stanoveným v platné legislativě.