Odbor hygieny dětí a mladistvých

 

školní jídelny

venkovní hrací plochy

zotavovací akce

školská zařízeníjedovaté rostliny na zahradách škol

 

Výkon státního zdravotního dozoru je zajišťován nad plněním povinností v ochraně veřejného zdraví stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy v těchto typech zařízení:

 • v mateřských školách, základních a středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách, v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení
 • ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči
 • v zařízeních sociálně výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • v provozovnách provozujících živnosti péče o děti do 3 let věku v denním režimu
 • v provozovnách provozujících živnost výchova a mimoškolní vzdělávání
 • na zotavovacích akcích pro děti, na jiných podobných akcích pro děti a na školách v přírodě
 • nad vnitřním prostředím staveb v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, ve školách v přírodě a ve stavbách pro zotavovací akce
 • nad venkovními hracími plochami určenými pro hry dětí
 • nad režimem dne a režimem stravování dětí v nestátních zvláštních dětských zařízeních a zvláštních dětských zařízeních státu
 • ve všech typech zařízení společného stravování dětí a mladistvých, včetně školních kantýn a bufetů

 

Jako dotčený správní orgán vydává v rámci stavebního řízení závazná stanoviska k výše uvedeným stavbám:

 • k ohlášení stavby
 • k vydání stavebního povolení
 • k užívání stavby
 • ke změně užívání stavby
 • ke změně stavby před jejím dokončením
 • a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Řeší stížnosti na hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve všech typech škol a školských zařízení, stížnosti na podmínky konání zotavovacích akcí a škol v přírodě a stížnosti týkající se ohrožení a poškození zdraví z pokrmů připravovaných a podávaných v rámci stravovací služby ve školních jídelnách.

 

 

AKTUALITY

 

Výroční zpráva o výsledcích státního zdravotního dozoru ve školních jídelnách a ostatních provozovnách stravovacích služeb pro děti a mladistvé v Královéhradeckém kraji za rok 2017

 

Výsledky měření aerosolových prachových částic frakce PM 10 a PM 2,5, koncentrace oxidu uhličitého, mikroklimatických podmínek a mikrobiologických ukazatelů (bakterií a plísní)

 

Právní předpisy