Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

 

kosmetické přípravky

food contact materiályhračkynebezpečné výrobky

právní předpisy

 

 

Oddělení hygieny předmětů běžného užívání

 • provádí státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 19, 20, 21, 26 a 27 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání
 • odebírá vzorky výrobků k ověření dodržování právních předpisů
 • provádí kontrolu osobní a provozní hygieny při výrobě kosmetických přípravků v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/2004 Sb. a kontroluje, zda kosmetické přípravky naplňují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
 • provádí kontroly výrobků dle celostátně vyhlášené metodiky hlavního hygienika ČR
 • řeší stížnosti spotřebitelů na předměty běžného užívání v souvislosti s nedodržením požadavků právních předpisů
 • provádí státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního prodejce výrobků souvisejících s tabákovými výrobky stanovených zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě tohoto zákona pro výrobu, distibuci a uvádění elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření na trh
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 písm.b), § 4 až 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a § 17  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
 • v souladu s § 7 zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů provádí dozor nad tím, zda jsou na trh a do oběhu uváděny bezpečné výrobky (§ 3 odst. 1 až 6)
 • kontroluje, zda výrobky splňují požadavky nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, zejména pak čl. 15, 16 a 17
 • kontroluje zdravotní nezávadnost hraček – obsah nebezpečných chemických látek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Předmětem běžného užívání se rozumí podle § 25 zákona č. 258/2000 Sb.:

 • materiály a předměty určené pro styk s potravinami - výrobky, které jsou ve svém konečném stavu ve styku s potravinami nebo pokrmy a jsou pro tento účel určeny, a materiály k jejich výrobě, např. obalové materiály pro potraviny, kuchyňské nádobí a náčiní, technologická zařízení v potravinářském průmyslu
 • kosmetické přípravky – jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů
 • výrobky pro děti ve věku do 3 let s výjimkou výrobků uvedených výše a potravin

 

Další dozorované komodity:

 • hračky (v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů)•hraček (v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání. 

Zajímavosti z oboru

 

Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 1. pololetí roku 2020

 

Jak se vyvarovat nákupu padělku kosmetického přípravku

 

Zpráva o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v roce 2016 v oblasti kosmetických přípravků určených ke slunění - odkaz na web MZ CŘ

 

Rady pro spotřebitele: Jak se vyvarovat potenciálně nevyhovujících předmětů určených pro styk s potravinami - odkaz na web MZ ČR

 

Kosmetovigilance

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků

 

Kontakty:

Mgr. Šárka Selingerová - vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání

tel.: 495 058 429, e-mail: sarka.selingerova@khshk.cz

 

Ing. Nikola Váňová - pracoviště Hradec Králové

tel.: 495 058 449, e-mail: nikola.vanova@khshk.cz


Hana Sytná - pracoviště Jičín

tel.: 493 585 813, e-mail: hana.sytna@khshk.cz