Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

 

dotazyparagrafyrestaurace - kontrolylogo nutrivigilance

 

Odbor hygieny výživy provádí státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a  §§ 3, 19, 20, 21, 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví


POPIS ČINNOSTI ODBORU HV PBU
• plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v provozovnách stravovacích služeb, přičemž stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu (viz. § 23 zák. č. 258/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů
• plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor nad potravinami podle předpisů Evropských společenství, zákona č.110/1997 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a vydává nápravná opatření
• plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v oblasti předmětů běžného užívání
• připravuje podklady pro vydání stanovisek dotčeného správního úřadu, stanoviska vydává
• zajišťuje provádění opatření a úkolů hlavního hygienika ČR na úseku potravin, pokrmů a předmětů běžného užívání
• provádí státní zdravotní dozor na základě hlášení v systému rychlého varování o výskytu nebezpečných potravin v tržní síti a nebezpečných předmětů běžného užívání
• prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou dle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.;
• ověřuje rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb.; zkoušky znalostí hub
• řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy a předmětů běžného užívání;
• spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy v oblasti bezpečnosti potravin a pokrmů a s ostatními odbory a odděleními KHS
• výsledky státního zdravotního dozoru eviduje v prostředí informačního systému, který nakládá s informacemi z oblasti hygieny výživy

Důležité informace:

Na pomoc provozovatelům stravovacích služeb vydalo Národní informační středisko pro podporu jakosti v roce 2006 materiál s názvem "Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách". Informace uvedené v této příručce, která je členěna na část I. a část II. , může provozovatel použít k uplatnění postupů na principu HACCP ve své provozovně. Zavedení těchto postupů je pro všechny provozovatele povinné. V současné době má mnoho provozovatelů stravovacích služeb vypracované příliš složité příručky, které jsou pro něho mnohdy nesrozumitelné, nepoužívá je a neslouží tak svému účelu. Proto tento materiál může být jednodušší a názornou pomůckou pro zavádění vnitřních kontrolních systémů i povinné dokumentace.

Pro podnikatele provozující stravovací služby je k dispozici i Kodex hygienických pravidel pro předvařené a vařené potraviny ve veřejném stravování CACA/RCP 39-1993, kde jsou velmi jasně stanoveny požadavky na uplatňování správné výrobní praxe.

Užitečné informace obsahuje také sdělení Evropské komise Pokyny k provádění systémů řízení bezpečnosti potravin zaměřené na programy nezbytných předpokladů (PNP) a postupy založené na zásadách HACCP, včetně otázek zjednodušení/pružnosti jejich provádění v některých potravinářských podnicích (2016/C 278/01).

 


 

Zajímavosti z oboru

 

Zpráva o činnosti odobru hygieny výživy za 1. pololetí roku 2020

8. září 2020

 

Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2019

2. dubna 2020

 

Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích - odkaz na web SVS


Výsledky cílených kontrol realizovaných v roce 2019

3. února 2020

 

Výsledky cílených kontrol realizovaných v roce 2018

19. února 2019

 

Jak se vyhnout potížím GIT a být fit

 

Základní hygienická pravidla pro stánkový prodej občerstvení

 

Kampylobakterióza je v současné době nejčastěji hlášeným akutním infekčním průjmovým onemocněním

 

31. 5. 2017 vstoupil v platnost "protikuřácký zákon"

 

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech

 

Entomofágie - využití hmyzu jako potravy