Odbor hygieny práce

 

horké počasístavbadotazyparagrafy

 

 

Předmětem činnosti oboru hygieny práce je státní zdravotní dozor na všech pracovištích, ať již nově vznikajících či stávajících.

Hlavním cílem je dozor nad dodržováním platných právních předpisů souvisejících s ochranou zdraví při výkonu prací (především zákon č. 258/2000 Sb. o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - část pátá, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci).

Ve fázi zpracování projektové dokumentace (preventivní hygienický dozor) plní orgán ochrany veřejného zdraví funkci dotčeného správního úřadu a jeho závazná stanoviska jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.

• provádí státní zdravotní dozor (běžný i preventivní) nad dodržováním požadavků legislativy v oblasti ochrany zdraví pracovníků

• posuzuje žádosti a oznámení zařazení prací do kategorií a určuje rizikové práce

• provádí dozor nad zajištěním pracovnělékařských služeb

• provádí pro Kliniku pracovního lékařství v Hradci Králové šetření pracovních podmínek osob jako podklad pro případné vyhlášení nemoci z povolání

• provádí státní dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

• s využitím zákonných pravomocí uděluje sankce za porušení platných předpisů v oblasti ochrany zdraví při práci (dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 350/2011 Sb.)

• spolupracuje s ostatními správními úřady v oblasti ochrany zdraví

 Zajímavosti z oboru

 

Nemoci z povolání v České republice v roce 2018 a letech předchozích - odkaz na web Státního zdravotního ústavu