Odbor hygieny obecné a komunální

 

rodinný dům

koupací sezóna 2020právní předpisy

 

Odbor hygieny obecné a komunální vykonává státní zdravotní dozor nad plněním povinností stanovených  zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v následujících oblastech:

  • hygienické požadavky na  vodu
  • povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody
  • výrobky přicházející do přímého styku s pitnou, teplou  a surovou vodou, chemické přípravky, úpravny vody a vodárenské technologie
  • koupaliště a sauny
  • vnitřní prostředí staveb
  • výkon činností epidemiologicky závažných (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetika, rekondiční a regenerační služby…)
  • ubytovací služby
  • ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením v mimopracovním prostředí
  • odpady
  • pohřebnictví


Plní úkoly dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy. Zpracovává stanoviska pro potřeby řízení podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.


Vydává rozhodnutí a povolení podle zákonů č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů, č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,  č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů.

 

Odbor hygieny obecné a komunální úzce spolupracuje se správními úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu.

 


 

Zajímavosti z oboru

 

BLESKOVÉ POVODNĚ

 

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k úpravě vody reverzní osmózou - odkaz na web SZÚ

 

Vodní filtry, problematika domácí úpravy pitné vody - odkaz na web SZÚ

 

Stanovisko Státního zdravotního ústavu - Národního referenčního centra pro pitnou vodu ke zprávám médií o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotnímu riziku - odkaz na web SZÚ

 

Metodické doporučení Státního zdravotního ústavu – Oddělení hygieny vody ke kontrole jakosti teplé vody (zvláště s ohledem na riziko přítomnosti legionel) - odkaz na web SZÚ

 

Metodický návod ke zpracování posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví - odkaz na web SZÚ

 

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí - Věstník MZ ČR č. 11/2017 ze dne 18. 10. 2017

 

Aktuální informace v hygieně vody - převařování pitné vody

 

Desatero správné péče o vnitřní vodovod - odkaz na web SZÚ

 

Metodické doporučení pro posuzování provozního řádu a jakosti vody léčebných bazénů ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče - odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Změny v právní úpravě ochrany před hlukem - aktualizováno duben 2016

 

Upřesnění k novele vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, platné od 29.5.2014

 

Pravidla základní hygieny po záplavách

 

Hlukové mapy

 

Vlastní studna: výhoda i riziko; Studna jako zdroj pitné vody; Mikrobiální závadnost studniční vody a dezinfekce

 

Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství

Učební pomůcka pro získání znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence nemocí způsobených vodou.

 

Metodické doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro péči o sodobary a obdobné výdejníky vody napojené na vodovod