Letní dětské rekreace - stav k 14. 8. 2020


Letní dětské rekreace - stav k 14. 8. 2020

Na území Královéhradeckého kraje máme k 14.8.2020 nahlášeno konání 229 zotavovacích akcí (295 běhů) s celkovou účastí 17 397 dětí a 53 tzv. jiných podobných akcí (68 běhů) s účastí 1594 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost).

V letošním roce ve srovnání s předchozími lety nedošlo v Královéhradeckém kraji ke snížení počtu zotavovacích akcí. Naopak s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví, které bylo na základě epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 určeno provozovatelům jiných podobných akcí pro děti, došlo k navýšení ohlášených jiných podobných akcí pro děti, na které se ohlašovací povinnost uložená zákonem o ochraně veřejného zdraví nevztahuje.

K 14. 8. 2020 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 123 kontrol, z toho 115 na zotavovacích akcích, 1 na jiné podobné akci a 7 kontrol bylo zaměřeno na samostatné stravovací zařízení využívané pro stravování účastníků tábora.

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly zjištěny nedostatky ve čtyřech případech v oblasti stravování a v ubytování, ve dvou případech ve zdravotním zabezpečení akce a v nesplnění ohlašovací povinnosti, v jednom případě v zásobování pitnou vodou a ve zdravotní dokumentaci dětí a fyzických osob. Provozovateli byla vždy přijata opatření související se současnou epidemiologickou situací, zaměřená prioritně na provedení vstupního zdravotního filtru, zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce, osobní a provozní hygienu. Při čtyřech kontrolách samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve skladování, křížení činností, osobní a provozní hygieně, uchovávání potravinářského a jiného odpadu. Pokud jde o nedostatek v oblasti zásobování pitnou vodou, byl provozovateli zotavovací akce předán zákaz používání pitné vody.

Zjištěné nedostatky v oblasti stravování dětí na zotavovacích akcích, stravování v rámci stravovací služby a za neohlášení zotavovací akce byly v pěti případech řešeny sankcí na místě v celkové výši 5.000 Kč. Šest přestupků bylo řešeno vzhledem ke svému charakteru a součinnosti provozovatele domluvou. Ostatní přestupková řízení nejsou ještě uzavřena.

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků tábora, příznaky během krátké doby odeznívaly.

Na dvou zotavovacích akcích byl zjištěn kontakt osoby s potvrzenou diagnózou COVID-19. Ke zvýšení pravděpodobnosti záchytu viru a ochraně veřejného zdraví byl indikován u všech osob přítomných na zotavovacích akcích odběr PCR s vyšetřením na SARS-CoV-2. V obou táborech byla veškerá vyšetření negativní. Rodiče byli o situaci informováni a táborům bylo umožněno pokračovat, musel však být nastaven karanténní režim. Po ukončení táborů v řádném termínu dokončili jejich účastníci karanténu již individuálně.