Letní dětské rekreace - stav k 31.7.2020


Letní dětské rekreace - stav k 31.7.2020

Na území Královéhradeckého kraje máme k 31. 7. 2020 nahlášeno konání 223 zotavovacích akcí (289 běhů) s celkovou účastí 17 113 dětí a 45 tzv. jiných podobných akcí (57 běhů) s účastí 1264 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost).

V letošním roce ve srovnání s předchozími lety nedošlo v Královéhradeckém kraji ke snížení počtu zotavovacích akcí. Naopak s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví, které bylo na základě epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 určeno provozovatelům jiných podobných akcí pro děti, došlo k navýšení ohlášených jiných podobných akcí pro děti, na které se ohlašovací povinnost uložená zákonem o ochraně veřejného zdraví nevztahuje.

K 31. 7. 2020 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 98 kontrol, z toho 90 na zotavovacích akcích, 1 na jiné podobné akci a 7 kontrol bylo zaměřeno na samostatné stravovací zařízení využívané pro stravování účastníků tábora.

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly zjištěny nedostatky ve třech případech v oblasti stravování, ve dvou případech v ubytování, ve dvou případech ve zdravotním zabezpečení akce, v jednom případě v zásobování vodou, v nesplnění ohlašovací povinnosti a ve zdravotní dokumentaci dětí. Provozovateli byla vždy přijata opatření související se současnou epidemiologickou situací, zaměřená prioritně na provedení vstupního zdravotního filtru, zvýšený zdravotní dohled v průběhu konání akce, osobní a provozní hygienu. Ve dvou případech v oblasti stravování na zotavovacích akcích byly zjištěny nedostatky ve skladování potravin, tyto byly řešeny sankcí na místě v celkové výši 1.500 Kč.  Při čtyřech kontrolách samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve skladování, křížení činností, osobní a provozní hygieně, uchovávání potravinářského a jiného odpadu. Jeden přestupek byl řešen vzhledem ke svému charakteru a součinnosti provozovatele domluvou. V jednom případě byla uložena za nedostatky ve stravování sankce v celkové výši 1000 Kč. Ostatní přestupková řízení nejsou ještě uzavřena.

Na dvou zotavovacích akcích byl zjištěn kontakt osoby s potvrzenou diagnózou COVID-19. Ke zvýšení pravděpodobnosti záchytu viru a ochraně veřejného zdraví byl indikován u všech osob přítomných na zotavovacích akcích odběr PCR s vyšetřením na SARS-CoV-2. V obou táborech byla veškerá vyšetření negativní. Rodiče byli o situaci informováni a táborům bylo umožněno pokračovat, musel však být nastaven karanténní režim. Dnes a zítra tyto tábory končí a jejich účastníci dokončí karanténu již individuálně.

V uvedeném období nebyl nahlášen žádný epidemický výskyt zažívacích obtíží.

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
31. července 2020, 13:30