Dotazy k oznamovací povinnosti výrobců, dovozců (vč. provozovatelů potravinářských podniků) materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami


Týká se oznamovací povinnost také malých provozoven typu cukrárna, řeznictví apod.?
Provozovatel potravinářského podniku má oznamovací povinnost, pokud používá materiály nebo předměty určené pro styk s potravinami, které vyrobil nebo dovezl (tak, jak je uvedeno v § 26 odst. 5  a 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Podle § 2 odst. 13 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za dovozce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která uvede na trh nebo do oběhu výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh nebo do oběhu zprostředkuje (…).Výše uvedených malých provozoven se notifikační povinnost týká, jen pokud příslušný materiál nebo předmět samy vyrobí nebo ze země mimo Evropskou unie samy dovezou a používají je v rámci svých provozů nebo dále je distribuují.

Týká se oznamovací povinnost také vzorků zdarma?
Podle čl. 3 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, se „uváděním na trh“ rozumí držení materiálů a předmětů za účelem prodeje, včetně jejich nabízení k prodeji nebo jiné formě převodu, úplatného nebo bezúplatného, jakož i prodej, distribuce a jiné formy převodu jako takové.
Pokud dotyčný subjekt sám vyrábí či dováží ze země mimo Evropskou unii např. vzorky zdarma, je povinen tuto skutečnost oznámit, i když se jedná o bezúplatný převod.

Týká se oznamovací povinnost subjektu, který nakoupí materiály nebo předměty pro styk s potravinami u dodavatele sídlícího v Evropské unii?
Pokud subjekt nakoupí materiál nebo předmět určený pro styk s potravinami od dodavatele v Evropské unii (tedy od DISTRIBUTORA), oznamovací povinnost nemá (viz § 26 odst. 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).