Letní dětské rekreace – stav ke dni 15. 8. 2018

 

Letní dětské rekreace – stav ke dni 15. 8. 2018
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje eviduje k 15. 8. 2018 konání celkem 215 ohlášených zotavovacích akcí (269 běhů) s celkovou účastí 16 403 dětí. Dále na území kraje probíhají i tzv. jiné podobné akce (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost), přesto evidujeme konání 22 těchto akcí (29 běhů) s účastí 655 dětí.

 

K 15. srpnu 2018 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 124 kontrol, z toho 117 kontrol proběhlo na zotavovacích akcích, 2 kontroly na jiných podobných akcích a 5 kontrol bylo zaměřeno na samostatná stravovací zařízení využívaná pro stravování účastníků táborů.

 

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly shledány nedostatky 1x v oblasti zásobování pitnou vodou, 2x v ubytování dětí, 1x ve zdravotnické dokumentaci dětí. V jednom případě bylo zjištěno nesplnění ohlašovací povinnosti. Dále byly zjištěny nedostatky stavebně technického charakteru při kontrole stravovacího zařízení využívaného pro stravování účastníků tábora.

 

Pokud jde o nedostatek v oblasti zásobování pitnou vodou, byl provozovateli zdroje pitné vody předán zákaz používání pitné vody. Na základě tohoto příkazu provozovatel ZA sám přijal organizační opatření a dokladoval, že voda není používána k přímému pití, k přípravě stravy a k osobní hygieně – k očistě chrupu, k ošetření otevřených poranění nebo výplachům očí. Následně byl předložen provozovatelem zdroje pitné vody na KHS nový protokol o rozboru pitné vody s vyhovujícím výsledkem.

 

V rámci řešení nedostatků stavebně technického charakteru zjištěných ve stravovací službě bylo provozovateli uloženo napomenutí. Jiné sankce zatím nebyly vzhledem k charakteru závad a součinnosti provozovatelů uloženy.

 

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků na jiné podobné akci (zvracení, průjem) a 1 zvýšený výskyt zdravotních obtíží – poštípání hmyzem u dětí na zotavovací akci, příznaky v obou případech během krátké doby odeznívaly.