Letní dětské rekreace – stav ke dni 31. 7. 2018

 

Letní dětské rekreace – stav ke dni 31. 7. 2018

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje eviduje k 31. 7. 2018 konání celkem 212 zotavovacích akcí (265 běhů) s celkovou účastí 16 211 dětí. Dále na území kraje probíhají i tzv. jiné podobné akce (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost), přesto evidujeme konání 20 těchto akcí (27 běhů) s účastí 611 dětí.

 

Za měsíc červenec provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 93 kontrol, z toho 87 kontrol proběhlo na zotavovacích akcích, 2 kontroly na jiných podobných akcích a 4 kontroly byly zaměřeny na kontrolu samostatného stravovacího zařízení využívaného pro stravování účastníků tábora.

 

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly shledány nedostatky 1x v oblasti zásobování pitnou vodou a 1x ve zdravotnické dokumentaci dětí. V jednom případě bylo zjištěno nesplnění ohlašovací povinnosti. Dále byly zjištěny nedostatky stavebně technického charakteru při kontrole stravovacího zařízení využívaného pro stravování účastníku tábora.

 

Pokud jde o nedostatek v oblasti zásobování pitnou vodou, byl provozovateli zdroje pitné vody předán zákaz používání pitné vody. Na základě tohoto příkazu provozovatel ZA sám přijal organizační opatření a dokladoval, že voda není používána k přímému pití, k přípravě stravy a k osobní hygieně – k očistě chrupu, k ošetření otevřených poranění nebo výplachům očí. Následně byl předložen provozovatelem zdroje pitné vody na KHS nový protokol o rozboru pitné vody s vyhovujícím výsledkem.

V rámci výše uvedených řešených závad, s výjimkou drobného nedostatku ve zdravotnické dokumentaci dětí, budou po převzetí protokolů a dodržené lhůtě na podání námitek proti protokolu uloženy sankce.


Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků na jiné podobné akci (zvracení, průjem), příznaky během krátké doby odeznívaly.