Vyřízení žádosti

 

KHSHK vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

 

V případě, kdy KHSHK nepřijme opatření, o která subjekt údajů v žádosti požádal, informuje bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat proti vyřízení stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.