Podání žádosti

 

Podle nařízení GDPR přijme KHSHK vhodná opatření, aby poskytla subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v čl. 13 a 14 a učinila veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování. KHSHK má zároveň stanovenu povinnost usnadnit subjektu údajů výkon práv podle článků 15 až 22.

 

Za účelem naplnění výše uvedené povinnosti KHSHK uvádí, že subjekt údajů může svá práva vyplývající pro něj z nařízení GDPR uplatnit na základě formuláře, který je dostupný buď přímo na podatelně KHSHK, nebo na webových stránkách KHSHK. Tento formulář může subjekt údajů vyplnit v listinné podobě a předat buď fyzicky, nebo zaslat poštou na podatelnu KHSHK:

  • adresa podatelny v Hradci Králové: Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové,
  • adresa podatelny v Rychnově nad Kněžnou: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
  • adresa podatelny v Náchodě: Českoskalická 254, 547 01 Náchod,
  • adresa podatelny v Trutnově: Úpická 117, 541 17 Trutnov,
  • adresa podatelny v Jičíně: Revoluční 1076, 506 01 Jičín.

 

Formulář lze na KHSHK odeslat rovněž elektronicky, a to buď e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem na adresu e-podatelna@khshk.cz, nebo datovou schránkou KHSHK - ID datové schránky: dm5ai4r.

 

V případě, kdy občan daného formuláře nevyužije, je nezbytné, aby byl při podání žádosti dle jím zvolené formy řádně identifikovatelný, a tedy aby veškeré povinné údaje, které jsou uvedeny v návrhu formuláře na úvodní straně, obsahovalo rovněž jeho podání.

 

Pokud bude mít KHSHK důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 22, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.