Jakost vody ke koupání - 22. týden 2018

 

Koupací sezóna 2018

 

Od tohoto týdne začíná Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje opět zveřejňovat na svých webových stránkách (www.khshk.cz) dostupné informace o kvalitě vody na vodních plochách určených ke koupání osob.

 

Z pohledu letní vodní rekreace jsou rozlišovány následující kategorie vodních ploch: koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě, nádrže ke koupání a sezónní umělá koupaliště.

 

Za kvalitu vody v koupalištích ve volné přírodě, v nádržích ke koupání a v umělých koupalištích zodpovídají jejich provozovatelé. Ti mají dle platné právní úpravy povinnost provádět laboratorní kontroly jakosti vody ke koupání ve stanoveném rozsahu a četnosti a jejich výsledky předávat v předepsané podobě orgánu ochrany veřejného zdraví. KHS pravidelně dozoruje, zda provozovatelé plní své povinnosti a nezávisle jakost vody ověřuje i vlastními laboratorními rozbory prováděnými prostřednictvím Zdravotního ústavu.

 

Kvalitu vody v tzv. koupacích oblastech monitoruje v pravidelných čtrnáctidenních intervalech KHS, vyžaduje-li to aktuální situace, pak i častěji. V Královéhradeckém kraji máme tyto oblasti dvě – Oborský rybník v Jinolicích a nově od letošního roku VN Rozkoš - Velká Jesenice. Koupací oblast VN Rozkoš - u autokempinku byla od roku 2018 zrušena a jakost vody zde již nebude pravidelně monitorována.

 

Informace o jakosti vody ke koupání budou i v letošním roce publikovány pravidelně každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Podrobně budeme informovat o situaci v koupacích oblastech, koupalištích ve volné přírodě a nádržích ke koupání. Co se týká koupališť umělých, budeme zveřejňovat souhrnnou informaci jako součást týdenní tiskové zprávy.

 

Jakost vody ke koupání – 22. týden 2018

 

V pondělí 28. května 2018 byly odebrány vzorky ke zjištění kvality vody na VN Rozkoš - Velká Jesenice, kde je voda vhodná ke koupání, v Oborském rybníku v Jinolicích je aktuálně třeba počítat se sníženou průhledností vody pod 1 metr.

 

Na koupališti ve volné přírodě Dachova a Tyršově koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem je voda vhodná ke koupání (odběr 28. 5. 2018).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

31. května 2018, 14:00 hodin